Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 05-521/2015

SHPALLJE PËR NDARJEN E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK TË GRURIT MERKANTIL

Nga: 27.07.2015
Tek: 10.10.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur

Sistemi elektronik                                         

BYROJA PËR FURNIZIME PUBLIKE

 

SHPALLJE PËR NDARJEN E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK TË GRURIT MERKANTIL

Numri i shpalljes:05-521/2015

PJESA E I-rë: ORGANI KONTRAKTUES

I.1) Të dhëna për organin kontraktues

I.1.1)Emri i organit kontraktues: Agjencioni për mallra rezervë

I.1.2)Adresa:Rr.Orce Nikolov nr.71

I.1.3)Qyteti dhe kodi postal: Shkup 1000

I.1.4)Adresa e internetit:www.asr.gov.mk

I.1.5) Personi për kontakt:Дритон Бајрами

Adresa e-postës:driton.bajrami@asr.gov.mkTelefon/faks:3116249/023298273

I.1.6) Informacione shtesë dhe dokumentacione për tenderin mund të merni: Në adresën e lartë përmendur

I.2)Kategorija e organit kontraktues, aktiviteti i saj kryesor ose veprimtaria:Organet shtetërore-Shërbimet e përgjithshme publike

PJESA E II-të:LËNDA E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK

II.1)Lënda e marëveshjes për furnizim publik:

Furnizim I grurit merkantil

II.1.1) Vlera e caktuar pa TVSH: 184.700.000,00 den.

II.2) LLoji i marëveshjes për furnizim publik : Mallra-Blerje

Vendi i dërgimit të mallrave ose kryerja e shërbimeve, ose lokacioni për kryerjen e punëve:

Në Prilep

II.3)A është marëveshja prej veprimtarive të përfshira (marëveshje e sektoreve):

II.4) A do ta zbaton procedurën trupi Qëndror: Jo

II.5)Furnizimi grupor:Jo

II.6)Përshkrimi më detalisht i lëndës të marëveshjes për furnizim publik:

Në pjesën ,, Specifikacioni teknik”në dokumentet e tenderit.

II.7)Nomenklatura referente për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik(OPJN)

II.8) A është lënda për furnizim ndarës:Po

Pjesa numër                              Për tërë lëndën për furnizim                                Përshkrimi I pjesës për furnizim

1                                                 Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

2                                                  Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

3                                                  Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

4                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil

5                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil

6                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil 

7                                                 Furnizim I grurit merkantil                                   2.000  ton grurë merkantil  

8                                                  Furnizim I grurit merkantil                                  2.000  ton grurë merkantil                                                                         

II.9) Marëveshje kornizë:Jo

II.10)A është e lejuar që të dorezojnë oferta alternative:Jo

II.11)Kohë zgjatja e marëveshjes:

90-të ditë

PJESA E III-të: PROCEDURË

III.1) Lloji i procedurës:Procedurë e hapur

III.2) Procedura për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik do të jetë me afate të shkurtëra:Jo

III.3)Kriterium për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik:Çmimi më i ulët

III.4)A do të jetë procedura për ndarjen e marëveshjes për furizim publik me shfrytëzim të mjeteve elektronike?Jo

III.5)A do të shfrytëzohet ankandi elektronik? Po

Informacione shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

Do të shpallen plotësisht.

PJESA E IV-të: INFORMACIONE JURIDIKE,EKONOMIKE,FINANCIARE DHE TEKNIKE

IV.1)Garancion dhe pagesë me avans

IV.1.1)Deklaratë për ofertë të pamvarur:Po

IV.1.2)Garancion për ofertën:Po(1.00%)

IV.1.3)Deklarate për seriozitet:Jo

IV.1.4)Garancion për kryerjen me kualitet të marëveshjes:Po [5,00%]

IV.1.5)Pagesa avans:Jo

IV.1.6) Të bashkuarit e grupeve të operatorëve ekonomik në formë të përshtatëshme juridike për arsye të kryerjes të marëveshjes( mbas zgjedhjes të ofertës më të volitshme):Jo

IV.2)Kriteriumet për përcaktimin e aftësisë të ofertuesit ose kandidatit

IV.2.1)Për dëshmimin e gjendjes personale, operatori ekonomik duhet të dorezojë dokumentet në vijim:

-deklaratë e operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendim i plotfuqishëm për pjesmarje në organizata kriminale, korupcion, mashtrim ose larje parash

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent

-vërtetim për tatimet,kontributet e paguara si dhe të dhënat të tjera publike nga organi kompetent nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar

-vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë në pjesmarje në procedurat për thirje publike, ndarjen e marëveshjeve për furnizime publike dhe marëveshje për partneritet publik- privat

- vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë të përkohëshme ose ndalesë të përherëshme për kryerjen e veprimtarive të caktuara

-vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës – ndalesë për kryerjen e profesioneve,veprimtarive ose detyrimeve, gjegjësisht ndalesë të përkohëshme për kryerjen e ndonje veprimtarie

IV.2.2)Aftësia për kryerjen e veprimtarisë profesionale të operatorit ekonomik:

-Dokument për veprimtarine e regjistruar  Po

IV.2.3)Gjendja ekonomike dhe rrjedhëse e operatorit ekonomik:

Dokumentat e nevojshme për të deshmuar gjendjen ekonomike të operatorit ekonomik:

Kriteriume minimale për përcaktimin e gjendjes ekonomike dhe finansiare të operatorit ekonomik:

IV.2.4) Aftesia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik:

Dokumentet e nevojshme për të deshmuar aftësinë teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

Minimum kriteriume për përcaktimin e gjendjes teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

 

IV.2.5) Standarde për sistemet për kualitet:

Për të dëshmuar kualitetin e lëndës për furnizim publik operatorët ekonomik janë të detyruar që të dorëzojnë certificate për kualitet.

Gruri I porositur duhet që ti plotësojë kërkesat të theksuara në Regulloren për kërkesa të vecanta që kanë të bëjnë me kriteriumet mikrobiologjike për ushqim si dhe Codex Alimentarius 193-1995 dhe Regullorja për kërkesat e përgjithëshme për mbrojtjen  e ushqimit në raport maksimal të nivelit të lejuar të rezidiumit nga pesticidet në dhe mbi ushqimin. Çdo porosi duhet të përcjellet me analiza /Çertifikatë për mbrojtje të prodhimit për pjesën specifike.

IV.2.6)Standarde për udhëheqjen me mjedisin jetësor:

PJESA e V-të:INFORMACIONE ADMINISTRATIVE

V.1) Kushtet për marrjen e dokumentacionit për tender dhe dukumentet shtesë:

V.2) Kushtet për dorëzimin e ofertave ose fletparaqitjet për pjesmarrje

V.2.1)Ofertat do të dorëzohen më së voni deri më 10.09.2015 në ora 14h

V.2.2) Afati I fundit për parashtrimin e pyetjeve:04-09.2015 15:30

V.3)Periudha e kohëzgjatjes të ofertes: 90 ditë

V.4)Kushtet për hapjen e ofertave

Hapja publike e ofertave do të mbahet në ditën dhe në orën e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave dhe vendin në vijim:10.09.2015 në ora 14 Vendi:Orce Nikolov nr 71, 1000 Shkup

V.5)Informacione shtesë

V.6) Data e shpalljes 27.07.2015

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.