Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 05-521/2015

SHPALLJE PËR NDARJEN E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK TË GRURIT MERKANTIL

Nga: 27.07.2015
Tek: 10.10.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Procedurë e hapur

Sistemi elektronik                                         

BYROJA PËR FURNIZIME PUBLIKE

 

SHPALLJE PËR NDARJEN E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK TË GRURIT MERKANTIL

Numri i shpalljes:05-521/2015

PJESA E I-rë: ORGANI KONTRAKTUES

I.1) Të dhëna për organin kontraktues

I.1.1)Emri i organit kontraktues: Agjencioni për mallra rezervë

I.1.2)Adresa:Rr.Orce Nikolov nr.71

I.1.3)Qyteti dhe kodi postal: Shkup 1000

I.1.4)Adresa e internetit:www.asr.gov.mk

I.1.5) Personi për kontakt:Дритон Бајрами

Adresa e-postës:driton.bajrami@asr.gov.mkTelefon/faks:3116249/023298273

I.1.6) Informacione shtesë dhe dokumentacione për tenderin mund të merni: Në adresën e lartë përmendur

I.2)Kategorija e organit kontraktues, aktiviteti i saj kryesor ose veprimtaria:Organet shtetërore-Shërbimet e përgjithshme publike

PJESA E II-të:LËNDA E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK

II.1)Lënda e marëveshjes për furnizim publik:

Furnizim I grurit merkantil

II.1.1) Vlera e caktuar pa TVSH: 184.700.000,00 den.

II.2) LLoji i marëveshjes për furnizim publik : Mallra-Blerje

Vendi i dërgimit të mallrave ose kryerja e shërbimeve, ose lokacioni për kryerjen e punëve:

Në Prilep

II.3)A është marëveshja prej veprimtarive të përfshira (marëveshje e sektoreve):

II.4) A do ta zbaton procedurën trupi Qëndror: Jo

II.5)Furnizimi grupor:Jo

II.6)Përshkrimi më detalisht i lëndës të marëveshjes për furnizim publik:

Në pjesën ,, Specifikacioni teknik”në dokumentet e tenderit.

II.7)Nomenklatura referente për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik(OPJN)

II.8) A është lënda për furnizim ndarës:Po

Pjesa numër                              Për tërë lëndën për furnizim                                Përshkrimi I pjesës për furnizim

1                                                 Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

2                                                  Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

3                                                  Furnizim I grurit merkantil                                   3.000 ton grurë merkantil

4                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil

5                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil

6                                                 Furnizim I grurit merkantil                                    2.000  ton grurë merkantil 

7                                                 Furnizim I grurit merkantil                                   2.000  ton grurë merkantil  

8                                                  Furnizim I grurit merkantil                                  2.000  ton grurë merkantil                                                                         

II.9) Marëveshje kornizë:Jo

II.10)A është e lejuar që të dorezojnë oferta alternative:Jo

II.11)Kohë zgjatja e marëveshjes:

90-të ditë

PJESA E III-të: PROCEDURË

III.1) Lloji i procedurës:Procedurë e hapur

III.2) Procedura për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik do të jetë me afate të shkurtëra:Jo

III.3)Kriterium për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik:Çmimi më i ulët

III.4)A do të jetë procedura për ndarjen e marëveshjes për furizim publik me shfrytëzim të mjeteve elektronike?Jo

III.5)A do të shfrytëzohet ankandi elektronik? Po

Informacione shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

Do të shpallen plotësisht.

PJESA E IV-të: INFORMACIONE JURIDIKE,EKONOMIKE,FINANCIARE DHE TEKNIKE

IV.1)Garancion dhe pagesë me avans

IV.1.1)Deklaratë për ofertë të pamvarur:Po

IV.1.2)Garancion për ofertën:Po(1.00%)

IV.1.3)Deklarate për seriozitet:Jo

IV.1.4)Garancion për kryerjen me kualitet të marëveshjes:Po [5,00%]

IV.1.5)Pagesa avans:Jo

IV.1.6) Të bashkuarit e grupeve të operatorëve ekonomik në formë të përshtatëshme juridike për arsye të kryerjes të marëveshjes( mbas zgjedhjes të ofertës më të volitshme):Jo

IV.2)Kriteriumet për përcaktimin e aftësisë të ofertuesit ose kandidatit

IV.2.1)Për dëshmimin e gjendjes personale, operatori ekonomik duhet të dorezojë dokumentet në vijim:

-deklaratë e operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendim i plotfuqishëm për pjesmarje në organizata kriminale, korupcion, mashtrim ose larje parash

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent

-vërtetim për tatimet,kontributet e paguara si dhe të dhënat të tjera publike nga organi kompetent nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar

-vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë në pjesmarje në procedurat për thirje publike, ndarjen e marëveshjeve për furnizime publike dhe marëveshje për partneritet publik- privat

- vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë të përkohëshme ose ndalesë të përherëshme për kryerjen e veprimtarive të caktuara

-vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës – ndalesë për kryerjen e profesioneve,veprimtarive ose detyrimeve, gjegjësisht ndalesë të përkohëshme për kryerjen e ndonje veprimtarie

IV.2.2)Aftësia për kryerjen e veprimtarisë profesionale të operatorit ekonomik:

-Dokument për veprimtarine e regjistruar  Po

IV.2.3)Gjendja ekonomike dhe rrjedhëse e operatorit ekonomik:

Dokumentat e nevojshme për të deshmuar gjendjen ekonomike të operatorit ekonomik:

Kriteriume minimale për përcaktimin e gjendjes ekonomike dhe finansiare të operatorit ekonomik:

IV.2.4) Aftesia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik:

Dokumentet e nevojshme për të deshmuar aftësinë teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

Minimum kriteriume për përcaktimin e gjendjes teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

 

IV.2.5) Standarde për sistemet për kualitet:

Për të dëshmuar kualitetin e lëndës për furnizim publik operatorët ekonomik janë të detyruar që të dorëzojnë certificate për kualitet.

Gruri I porositur duhet që ti plotësojë kërkesat të theksuara në Regulloren për kërkesa të vecanta që kanë të bëjnë me kriteriumet mikrobiologjike për ushqim si dhe Codex Alimentarius 193-1995 dhe Regullorja për kërkesat e përgjithëshme për mbrojtjen  e ushqimit në raport maksimal të nivelit të lejuar të rezidiumit nga pesticidet në dhe mbi ushqimin. Çdo porosi duhet të përcjellet me analiza /Çertifikatë për mbrojtje të prodhimit për pjesën specifike.

IV.2.6)Standarde për udhëheqjen me mjedisin jetësor:

PJESA e V-të:INFORMACIONE ADMINISTRATIVE

V.1) Kushtet për marrjen e dokumentacionit për tender dhe dukumentet shtesë:

V.2) Kushtet për dorëzimin e ofertave ose fletparaqitjet për pjesmarrje

V.2.1)Ofertat do të dorëzohen më së voni deri më 10.09.2015 në ora 14h

V.2.2) Afati I fundit për parashtrimin e pyetjeve:04-09.2015 15:30

V.3)Periudha e kohëzgjatjes të ofertes: 90 ditë

V.4)Kushtet për hapjen e ofertave

Hapja publike e ofertave do të mbahet në ditën dhe në orën e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave dhe vendin në vijim:10.09.2015 në ora 14 Vendi:Orce Nikolov nr 71, 1000 Shkup

V.5)Informacione shtesë

V.6) Data e shpalljes 27.07.2015

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.