Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Për Agjencionin

Print this pageSmaller textBigger text size

 

Agjencioni për mallrat rezervë është organ i pavarur i administratës shtetërore me cilësi të personit juridik.

Agjencioni i kryen punët udhëheqëse, profesionale dhe punë të tjera në lidhje me mallrat rezervë.

Me punën e Agjencionit udhëheq drejtori, të cilin e emëron Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Agjencioni për punën e tij përgjigjet para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Mallrat rezervë shfrytëzohen në rastet e  gjendjes së luftës , gjendjes së jashtёzakonshme, fatkeqësive elementare, katastrofave ekologjike si dhe gjatë çrregullimit më të madh të tregut.

Formimi, ruajtja, ripërtrirja dhe shfrytëzimi i mallrave rezervë kryhet në bazë të programit afatmesëm dhe vjetor.

Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nxjerr programin afatmesëm, për periudhën prej pesë vjetësh.

Qeveria në bazë të programit afatmesëm nxjerr programin vjetor me propozim të Agjencionit për mallrat rezervë.

 

DOKUMENTET:
Plani strategjik 2019-2021.docx (Word Document, 500 Kb)
Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.