Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Lista e informacioneve me karakter publik

Print this pageSmaller textBigger text size

 

LIGJI PËR MALLRAT REZERVË  (,, Gazeta zyrtare e RM-së’’ nr. 84/08, 77/09 dhe 24/11);

Dekretligji për caktimin e lartësisë të kompenzimit  dhe shpenzimeve të magazinierёve për magazinimin, ruajtjen, dhe përtëritjen  e mallrave rezervë ( Gazeta zyrtare e RM-së nr. 39/2010)

Dekretligj për mënyrën e përcaktimit të sasive maksimale dhe vlerave të humbjeve lidhur me vetitë kimike dhe fizike të mallrave nëpërmjet firës, shpërndarjes, thyerjes, prishjes  dhe avullimit, gjatё punës me mallrat rezervë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 39/2010);

Dekretligj për kriteret dhe kushtet për zgjedhjen e magazinierit  mbi bazën  e  hapsirës të dedikuar për magazinim dhe ruajtjen e mallrave rezervë.( Gazeta zyrtare e RM-së nr.39/2010);

Programi afat mesëm për formimin e mallrave rezervë;

Regullore për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencionin për mallrat rezervë;

Regullore për punën dhe organizimin e Agjencionit për mallrat rezervë;

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.