Lajme më të reja
news
 

Informacionet nga karakteri publik që kanë të bëjnë me punën e Agjencionit për mallra rezervë do të jenë të kapshme këtu…

 

Më shumë
Tenderët dhe furnizimet publike
news
 

Furnizimet publike të publikuara nga Agjencioni për mallra rezervë janë të kapshme në Sistemin elektronik për furnizime publike. Si dhe në faqen e Agjencionit për mallra rezervë…

 

Më shumë
Rregullorja ligjore
news
 

Agjencioni është organ I pamvarur I administrates shtetërore, me cilësi të personit juridik. Agjencioni për punën e saj përgjigjet përpara Qeverisë së Republikës së Maqedonisë…

 

Më shumë
Plani Strategjik
news
 

Plani strategjik i Agjencionit për mallra rezervë është dokument në të cilin janë të paraqitura qëllimet dhe detyrat e Agjencionit për mallra rezervë për periudhën prej tre vjet.

 

Shkarko dokumentin

 

 

Raportet për kontrrollet

Print this pageSmaller textBigger text size

 

Në pajtim të nenit 25-b nga Ligji për mallrat rezervë, Agjencioni për mallrat rezervë për mbikёqyrjet e kryera inspektuese nga ana e personave të autorizuar, është i obliguar në web faqen e internetit të paraqet raportet tre mujore.

Në periudhën prej 01.01.2012 deri më 31.03.2012 , Agjencioni për mallrat rezervë ka kryer gjithsej 23 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë të magazinuara te subjektet juridikë –magazinat në territorin e RM-së.

 

Në periudhën prej 01.04.2012 deri më 30.06.2012, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 4 kontrolle  të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RM-së.

 

Në periudhën prej 01.07.2012 deri më 30.09.2012, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 23 kontrolle  të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RM-së.

Në periudhën prej 01.10.2012 deri më 31.12.2013, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 3 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RM-së.

Në periudhën prej 01.01.2013 deri më 31.03.2013, Agjencioni për mallra rezervë ka kryer gjithsej 27 kontrolle të mallrave pronë e Agjencionit, të cilat janë magazinuara te subjektet juridike – magazinierë në teritorin e RM-së.

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.