Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 05-75/2014

Shpallje për ndarjen e marëveshjes për shërbimin- Sigurimin e pronës dhe mallrave nga mallrat rezervë

Nga: 26.05.2014
Tek: 23.06.2014
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave

SHPALLJE PËR NDARJEN E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK

 

Numri i shpalljes:05-75/2014

PJESA E I-rë: ORGANI KONTRAKTUES

I.1) Të dhëna për organin kontraktues

I.1.1)Emri i organit kontraktues: Agjencioni për mallra rezervë 

I.1.2)Adresa:Rr.Orce Nikolov nr.71

I.1.3)Qyteti dhe kodi postal: Shkup 1000

I.1.4)Adresa e internetit:www.asr.gov.mk

I.1.5) Personi për kontakt:Toni Kanturski

Adresa e-postës:toni.kanturski@asr.gov.mkTelefon/faks:3116249/023298273

I.1.6) Informacione shtesë dhe dokumentacione për tenderin mund të merni: Në adresën e lartë përmendur

I.2)Kategorija e organit kontraktues, aktiviteti i saj kryesor ose veprimtaria:Organet shtetërore-Shërbimet e përgjithshme publike

PJESA E II-të:LËNDA E MARËVESHJES PËR FURNIZIM PUBLIK

II.1)Lënda e marëveshjes për furnizim publik:

Sigurimin e pasurisë dhe mallrave të Agjencionit për mallra rezervë

II.1.1) Vlera e caktuar pa TVSH: 2.000.000.00 den.

II.2) LLoji i marëveshjes për furnizim publik : Shërbime-Kategorija e shërbimeve:nr.6 Shërbime financiare, dhe ato: shërbime për sigurim dhe për shërbime bankare dhe financiare (vetëmse shërbimet në lidhje me  dhënien, tregëtinë  ose përcjelljen e letrave me vlerë ose instrumenteve tjera financiare, shërbimet brokere dhe shërbimet e Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë dhe shërbimet të cilat për lëndë kanë blerjen ose huazimin e tokës, ndërtesave ose ndonjë pasuri të patundëshme dhe të drejtat të cilat dalin nga të njëjtat, vetëmse gjatë ndarjes të marëveshjeve për furnizime publike për shërbime financiare të lidhura me marëveshjet për blerjen ose huazimin)

Vendi i dërgimit të mallrave ose kryerja e shërbimeve, ose lokacioni për kryerjen e punëve:

Në teritorin e Republikës së Maqedonisë

II.3)A është  marëveshja prej veprimtarive të përfshira (marëveshje e sektoreve):

II.4) A do ta zbaton procedurën trupi Qëndror: Jo

II.5)Furnizimi grupor:Jo

II.6)Përshkrimi më detalisht i lëndës të marëveshjes për furnizim publik:

Në pjesën specifike teknike nga dokumentacioni për tender

II.7)Nomenklatura referente për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik(OPJN):

II.8) A është lënda për furnizim  ndarës:Jo

II.9) Marëveshje kornizë:Jo

II.10)A është e lejuar që të dorezojnë oferta alternative:Jo

II.11)Kohë zgjatja e marëveshjes:

Periudhë në muaj:12

PJESA E  III-të: PROCEDURË

III.1) Lloji i procedurës:Procedurë e hapur

III.2) Procedura për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik do të jetë me afate të shkurtëra:Jo

III.3)Kriterium për ndarjen e marëveshjes për furnizim publik:Çmimi më i ulët

III.4)A do të jetë procedura për ndarjen e marëveshjes për furizim publik  me shfrytëzim të mjeteve elektronike?Jo

III.5)A do të shfrytëzohet ankandi elektronik? Po

Informacione shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

Do të shpallen plotësisht

PJESA E  IV-të: INFORMACIONE JURIDIKE,EKONOMIKE,FINANCIARE DHE TEKNIKE

IV.1)Garancion dhe pagesë me avanc

IV.1.1)Deklaratë për ofertë të pamvarur:Po

IV.1.2)Garancion për ofertën:Jo

IV.1.3)Deklarate për seriozitet:Po

IV.1.4)Garancion për kryerjen me kualitet të marëveshjes:Po [5,00%]

IV.1.5)Pagesa avanc:Jo

IV.1.6) Të bashkuarit e grupeve të operatorëve ekonomik në formë të përshtatëshme juridike përarsye të kryerjes të marëveshjes( mbas zgjedhjes të ofertës më të volitshme):Jo

IV.2)Kriteriumet për përcaktimin e aftësisë të ofertuesit ose kandidatit

IV.2.1)Për dëshmimin e gjendjes personale, operatori ekonomik duhet  të dorezojë dokumentet në vijim: 

-deklaratë e operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar  vendim i plotfuqishëm për pjesmarje në organizata kriminale, korupcion, mashtrim ose larje parash

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent

- vërtetim se nuk është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent

-vërtetim për tatimet,kontributet e paguara si dhe të dhënat të tjera publike nga organi kompetent nga vendi ku operatori ekonomik është i regjistruar

-vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë në pjesmarje në procedurat për thirje publike, ndarjen e marëveshjeve për furnizime publike dhe marëveshje për partneritet publik- privat

- vërtetim nga Regjistri për dënime për veprat e kryera penale të personave juridik që nuk u janë shqiptuar dënim krahasues për ndalesë të përkohëshme ose ndalesë të përherëshme për kryerjen e veprimtarive të caktuara

-vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës – ndalesë për kryerjen e profesioneve,veprimtarive ose detyrimeve, gjegjësisht ndalesë të përkohëshme për kryerjen  e ndonje veprimtarie

IV.2.2)Aftësia për kryerjen e veprimtarisë profesionale të operatorit ekonomik:

-Dokument për veprimtarine e regjistruar

Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qendror

IV.2.3)Gjendja ekonomike dhe rrjedhëse e operatorit ekonomik:

Dokumentat e nevojshme për të deshmuar gjendjen ekonomike të operatorit ekonomik:

Kriteriume minimale për përcaktimin e gjendjes ekonomike dhe finansiare të operatorit ekonomik:

 IV.2.4) Aftesia teknike dhe profesionale e operatorit ekonomik:

Dokumentet e nevojshme për të deshmuar aftësinë teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

-Lista e furnizuesve (Lista referente)për të cilat është kryer shërbimi për sigurimin nga reziqet e  njëjta ose të ngjajshme në tre vitet e fundit, duke theksuar emrin e furnizuesit, periudhën e kohëzgjatjes të marëveshjes ose vitin se kur është kryer shërbimi sëbashku me Vërtetimet nga furnizuesit për shërbimin e kryer;

-Programe për reosigurim dhe marëveshje për reosigurim përderisa shuma e përgjithshme e sigurimit e cila është lëndë për furnizim publik është më e madhe se shuma maksimale e vërtetuar në programën për reosigurim të ofertuesit;

-Deklaratë se operatori ekonomik ka angazhuar personel adekuat, profesional dhe të  kulifikuar për vlersimin e dëmeve konkretisht për furnizimin publik në fjalë.

-Dëshmi nga organi kompetent ose  nga agjencioni për rejting për rejtingun e shoqërise siguruese dhe reosiguruese,

-Me ofertën duhet që të bashkangjisë edhe ,, Kushtet’’ për të gjitha klasat për sigurim të përfshira në tender,

Minimum kriteriume për përcaktimin e gjendjes teknike dhe profesionale të operatorit ekonomik:

-Në tre vitet e fundit të ketë kryer sigurime të reziqeve të njejta ose  të ngjajshme  më së paku  tek tre persona juridik,

-Të ketë mbulesë reosigurimi nga shoqëria për reosigurim e cila ka minimum rejting kreditor B+ e vërtetuar nga Standard and Poor ose AM Best,përderisa shuma për sigurim për lëndën konkrete për furnizim publik është më e madhe se suma maksimale e përcaktuar me Programën për reosigurim të shoqërisë për sigurim minimum 5 (pesë) vlerësues të dëmeve,

- Të ketë angazhuar ( me marëveshje për punësim ose  marëveshje tjetër)personel profesional të kualifikuar për të bërë vlersimin e dëmeve nga furnizimi i përshtatshëm  publik  

IV.2.5) Standarde për sistemet për kualitet:

IV.2.6)Standarde për udhëheqjen me mjedisin jetësor:

PJESA e  V-të:INFORMACIONE ADMINISTRATIVE

V.1) Kushtet për marrjen e dokumentacionit për tender dhe dukumentet shtesë:

V.2) Kushtet për dorëzimin e ofertave ose fletparaqitjet për pjesmarrje

V.2.1)Ofertat do të dorëzohen më së voni deri më 23.06.2014 në ora 10

V.3)Periudha e kohëzgjatjes të ofertes: 90 ditë

V.4)Kushtet për hapjen e ofertave

Hapja publike e ofertave do të mbahet në ditën dhe në orën e caktuar si afat i fundit për dorëzimin e ofertave dhe vendin në vijim:23.06.2014 në ora 10 Vendi:Orce Nikolov nr 71, 1000 Shkup

V.5)Informacione shtesë

V.6) Data e shpalljes 26.05.2014

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.