Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 08-1161/2

Shitja e 25.000.000 kg. grurë merkantil nga mallrat rezervë

Nga: 29.12.2014
Tek: 22.01.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave

 


 Republika e Maqedonisë

AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË

Numër 08-1161/2

26.12.2014

Shkup

 

Në bazë të nenit 14 nga Ligji për mallrat rezervë (,, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr.84/08, 77/09, 24/11 dhe 43/14), neni 5 dhe nenet 56-61, nga Ligji për shfrytëzim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore (Gazeta zyrtare e RM-së nr.8/05, 150/07, 35/2011, 166/12, 137/13,188/13,27/14 dhe 180/2014), Vlersim-korektim GZ V -242/14 prej 19.12.2014 dhe Vendimi për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë nr.08-1161/1 prej datës 26.12.2014. Komisioni për disponim me sendet e tundshme dhe të patundshme në Agjencionin për mallra rezervë, publikon

SH P A LL J E

  për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë

me anë të ankandit publik elektronik

 

 1. KUSHTET E PËRGJITSHME
 1. Shitës i grurit merkantil është AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË me seli në rr.,, Orce Nikolov” nr.71, 1000 Shkup
 2. Thirrja është e hapur dhe publike me të drejtën e pjesmarjes të të gjithë  personave vendor fizik dhe juridik.

 

 1. LËNDA PËR SHITJE
 1. Bëhet shitja e :

- 25.000.000  kilogram Grurë merkantil  nga mallrat rezervë.

 1. ÇMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS
 2. Çmimi fillestar i misrit nga mallrat rezervë- lënda për shitje është 7,315 den/kg. pa TVSH të llogaritur, me çka paraqet -30% nga vlera e çmuar  në paritet franko silose  të magazinuesit në teritorin e maqedonis
 3. KUSHTET E PËRGJITSHME
 4. Lënda për shitje   është ndarës në pjesë dhe atë:

 

 

-

Veles

 

 

 

 

 

Pjesa nr:

1

sasia:

2.000.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

2

sasia:

1.000.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

3

sasia:

1.640.213

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

11.998.158,10

denarë.

Pjesa nr

4

sasia:

500.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

5

sasia:

500.000

Kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

-

Tetovë

 

 

 

 

.

Pjesa nr

6

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

7

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

8

sasia:

1.279.056

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

9.356.294,64

denarë.

Pjesa nr

-

Prilep

 

 

 

 

 

Pjesa nr

9

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

10

sasia:

477.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.489.255,00

denarë.

Pjesa nr

11

sasia:

5.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

36.575.000,00

denarë.

Pjesa nr

12

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

13

sasia:

1.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

14

sasia:

1.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

15

sasia:

500.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

16

sasia:

500000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

17

sasia:

403.731

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

2.953.292,27

denarë.

Pjesa nr

18

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

19

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

20

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

21

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

22

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

23

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

24

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

25

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

26

sasia:

50.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

365.750,00

denarë.

Pjesa nr

27

sasia:

50.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

365.750,00

denarë

            

 1. Shitja do të  bëhet simbas ankandit publik elektronik nëpërmjet sistemit për ankand publik elektronik.Për çdo pjesë do të kryhet ankand publik në veçanti.
 2. Internet faqja përmes së cilës do të kryhet ankandi publik:

http://e-aukcii.finance.gov.mk/

 1. Të drejtën e  pjesmarjes në ankandin publik  për blerjen e grurit merkantil e kanë  të  gjithë personat  vendor juridik dhe fizik.
 2. Shitja bëhet simbas rregullës ,, e shikuar-e shitur”. Reklamacione shtesë për kualitetin  nuk pranohen.Shqyrtimi i kualitetit mund të kryhet derisa të bëhet  dorëzimi i fletë paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik.
 3. Afati për parashtrimin e paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik është:22.01.2015 deri në ora 14:00.

Paraqitjet dorëzohen deri te Agjencioni për mallra rezervë në rrugën ,,Orce Nikolov nr.71,1000 Shkup, në formë të shkruar në letër.( Fletë paraqitja mund të merret prej Agjencionit për mallra rezervë ose të shkarkohet nga web faqja www.asr.gov.mk).

Fletë paraqitjes duhet ti bashkangjitet edhe:

 • Dokument për rregjistrimin e veprimtarisë (për personat juridik),
 • Kopje nga letër njohtimi (për personat fizik),
 • Dëshmi për depozitin e paguar në origjinal,
 • Zhirollogaria, gjegjësisht fotokopje nga zhirollogaria në të cilën do të mundemi  të kthyejmë depozitin e paguar për pjesmarje në ankandin publik.

Në ankandin publik nuk do të marrë pjesë personi (fizik ose juridik) nga e cila fletë paraqitje nuk i ka të kompletuara dokumentet simbas pikes 6 të kësaj shpalljeje.

 1. Vlera filestare e ankandit publik elektronik është e caktuar për secilën pjesë në veçanti.

      8.    Hapi minimal për ritjen e çmimit  është 1% nga çmimi fillestar

 1. Ankandi publik do të mbahet më 27.01.2015  duke filluar në ora 09:30 dhe do të zgjasë 15 min për secilën pjesë.

 

 1. Për pjesmarrje në ankandin publik të gjithë pjesmarësit në mënyrë të OBLIGUESHME duhet të paguajnë depozit  në vlerë prej 5% të vlerës fillestare për (secilën pjesë në veçanti).

Depoziti do të paguhet në arkën e trezorit numër 100000000063095,me numër zhirrollogarie 090040019178717,shifra kalimtare 732111, programi 20, NVT 40309877254042- Banka popullore e RM, citim për ,, Për pjesmarrje në ankandin publik për shitjen e misrit  nga mallrat rezervë

-Afati i fundit për pagesë të depozitit është: një ditë pune para afatit për parashtrimin e paraqitjeve.

-Depoziti për pjesmarjen në ankandin publik u kthehet në tërësi dorëzuesve të flet paraqitjes për pjesmarje në ankandin publik, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes të ankandit publik, ndërsa depoziti për ofertuesit më të volitshëm u kthehet i zvogëluar për 10%, për shpenzimet e procedures, në afat prej 15 ditëve nga dita e pagesës të shumës së përgjithëshme të aritur në ankandin publik.

-Ofertuesi më i volitshëm i cili nuk do të ketë qasje ndaj nënshkrimit të marëveshjes për shitje deri në afatin e fundit të përcaktuar në këtë shpallje, e humb të drejtën për kthimin e shumës së përgjthëshme të depozitit të paguar.

 

             11. Si ofertues më të volitshem në ankandin publik do të zgjidhen ata pjesmarës të cilët kanë ofruar çmim më të lartë.Ankandi publik do të mbahet nëse mbas shpalljes është paraqitur vetëm se një pjesmarës i cili i plotëson kushtet për pjesmarje të publikuara në shpalljen dhe po e shton çmimin fillestar. 

       12.  Ofertuesi më i volitshëm ka obligim ti paguajë mjetet në afat prej   15 ditëve nga pranimi i lajmërimit me shkrim se është zgjedhur, në zhirollogarine e Agjencionit për mallra rezervë  numër 090040019178717 programa 20 deponent i zhirollogarisë BPM .Përderisa nuk i paguan mjetet në afatin e caktuar në të kundërtën nuk do të nëshkruhet kontrata, ndërsa mjetet e deponuara nuk do ti kthehen, dhe nuk do të ketë qasje për nënshkrimin e marëveshjes së re dhe po zbatohet procedure e re.

            13.Marrëveshja e shitblerjes nënshkruhet në afat prej 5 ditëve nga dita e pagesës së mjeteve të lëndëve për shitje.

                   14.Informacion në lidhje me shitjen, të interesuarit mund të marin informata në telefonat: 02/3116-249. Personat për kontakt: Toni Kanturski, Borce Klinçarov dhe Driton Bajrami.

 1. MËNYRA DHE AFATI PËR ZGJEDHJEN E OFERTUESIT MË TË VOLITSHËM
 1. Zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm do të bëhet në bazë të dispozitave  të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet të organeve shtetërore (,, Gazeta zyrtare e RM,, nr.8/05 dhe 150/07,35/2011 dhe 166/2012, 137/13 dhe 27/14

2.Në ankandin publik nuk mund të merr pjesë subjekti juridik i cili nuk i ka dorëzuar dokumentet nga pika  IV.6 nga kjo shpallje ose nuk ka paguar në kohën e duhur shumën e depozitit të paraparë  për pjesmarje .

 

 

                                                                  KOMISIONI PËR SENDE TË LËVIZSHME

  

                                                                                Kryetar komisioni,

                                                                                 Toni Kanturski

                                                                                 _____________

               

    Fletë paraqitje për pjesmarje

До

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари

 

 

П Р И Ј А В А

за учество на јавно наддавање по оглас бр.08-1161/2 за продажба на меркантилна пченица од стоковните резерви со електронско јавно наддавање

 

Дата на јавното наддавање: 27.01.2015 година

 

Ред.

број

Податоци за 

учесникот

 

1.

 

Движна  ствар

 

Меркантилна пченица – лот:______

 

2.

Име и презиме  на учесникот

 (за физичко лице)

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

3.

 

Назив на правното лице

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

4.

 

Адреса

 

 

5.

 

E-mail-адреса

(со која учесникот се пријавува на системот)

 

 

6.

 

ЕМБГ (за физички лица)

 

 

 

7.

 

ЕМБС и ЕДБС (за правни лица)

 

 

8.

 

Доказ за уплатен депозит

1.Копија од уплатница – Образец ПП-50

                  (се доставува во прилог)

 

9.

Број на сметка и назив на банката  за враќање на депозит

 

 

 

 

 

10.

Во прилог ги доставувам и следните документи

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

                              (да се наведат)

                                                                                      

                                                                                                                 Потпис,                                                                                          

                                                                                                                                                            _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Republika e Maqedonisë

AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË

Numër 08-1161/2

26.12.2014

Shkup

 

Në bazë të nenit 14 nga Ligji për mallrat rezervë (,, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr.84/08, 77/09, 24/11 dhe 43/14), neni 5 dhe nenet 56-61, nga Ligji për shfrytëzim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore (Gazeta zyrtare e RM-së nr.8/05, 150/07, 35/2011, 166/12, 137/13,188/13,27/14 dhe 180/2014), Vlersim-korektim GZ V -242/14 prej 19.12.2014 dhe Vendimi për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë nr.08-1161/1 prej datës 26.12.2014. Komisioni për disponim me sendet e tundshme dhe të patundshme në Agjencionin për mallra rezervë, publikon

SH P A LL J E

  për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë

me anë të ankandit publik elektronik

 1. KUSHTET E PËRGJITSHME
 2. Shitës i grurit merkantil është AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË me seli në rr.,, Orce Nikolov” nr.71, 1000 Shkup
 3. Thirrja është e hapur dhe publike me të drejtën e pjesmarjes të të gjithë  personave vendor fizik dhe juridik
 4. LËNDA PËR SHITJE
 5. Bëhet shitja e :

- 25.000.000  kilogram Grurë merkantil  nga mallrat rezervë.

 1. ÇMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS
 2. Çmimi fillestar i misrit nga mallrat rezervë- lënda për shitje është 7,315 den/kg. pa TVSH të llogaritur, me çka paraqet -30% nga vlera e çmuar  në paritet franko silose  të magazinuesit në teritorin e maqedonisë
 3. KUSHTET E PËRGJITSHME
 4. Lënda për shitje   është ndarës në pjesë dhe atë:

 

 

 

-

Veles

 

 

 

 

 

Pjesa nr:

1

sasia:

2.000.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

2

sasia:

1.000.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

3

sasia:

1.640.213

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

11.998.158,10

denarë.

Pjesa nr

4

sasia:

500.000

kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

5

sasia:

500.000

Kg.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

-

Tetovë

 

 

 

 

.

Pjesa nr

6

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

7

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

8

sasia:

1.279.056

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

9.356.294,64

denarë.

Pjesa nr

-

Prilep

 

 

 

 

 

Pjesa nr

9

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

10

sasia:

477.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.489.255,00

denarë.

Pjesa nr

11

sasia:

5.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

36.575.000,00

denarë.

Pjesa nr

12

sasia:

2.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

14.630.000,00

denarë.

Pjesa nr

13

sasia:

1.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

14

sasia:

1.000.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

7.315.000,00

denarë.

Pjesa nr

15

sasia:

500.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

16

sasia:

500000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

3.657.500,00

denarë.

Pjesa nr

17

sasia:

403.731

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

2.953.292,27

denarë.

Pjesa nr

18

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

19

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

20

sasia:

200.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

1.463.000,00

denarë.

Pjesa nr

21

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

22

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

23

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

24

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

25

sasia:

100.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

731.500,00

denarë.

Pjesa nr

26

sasia:

50.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

365.750,00

denarë.

Pjesa nr

27

sasia:

50.000

кг.

Çmimi fillestar pa TVSH

365.750,00

denarë

           

 1. Shitja do të  bëhet simbas ankandit publik elektronik nëpërmjet sistemit për ankand publik elektronik.Për çdo pjesë do të kryhet ankand publik në veçanti.
 2. Internet faqja përmes së cilës do të kryhet ankandi publik:

http://e-aukcii.finance.gov.mk/

 1. Të drejtën e  pjesmarjes në ankandin publik  për blerjen e grurit merkantil e kanë  të  gjithë personat  vendor juridik dhe fizik.
 2. Shitja bëhet simbas rregullës ,, e shikuar-e shitur”. Reklamacione shtesë për kualitetin  nuk pranohen.Shqyrtimi i kualitetit mund të kryhet derisa të bëhet  dorëzimi i fletë paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik.
 3. Afati për parashtrimin e paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik është:22.01.2015 deri në ora 14:00.

Paraqitjet dorëzohen deri te Agjencioni për mallra rezervë në rrugën ,,Orce Nikolov nr.71,1000 Shkup, në formë të shkruar në letër.( Fletë paraqitja mund të merret prej Agjencionit për mallra rezervë ose të shkarkohet nga web faqja www.asr.gov.mk).

Fletë paraqitjes duhet ti bashkangjitet edhe:

 • Dokument për rregjistrimin e veprimtarisë (për personat juridik),
 • Kopje nga letër njohtimi (për personat fizik),
 • Dëshmi për depozitin e paguar në origjinal,
 • Zhirollogaria, gjegjësisht fotokopje nga zhirollogaria në të cilën do të mundemi  të kthyejmë depozitin e paguar për pjesmarje në ankandin publik.

Në ankandin publik nuk do të marrë pjesë personi (fizik ose juridik) nga e cila fletë paraqitje nuk i ka të kompletuara dokumentet simbas pikes 6 të kësaj shpalljeje.

 1. Vlera filestare e ankandit publik elektronik është e caktuar për secilën pjesë në veçanti.

      8.    Hapi minimal për ritjen e çmimit  është 1% nga çmimi fillestar

 1. Ankandi publik do të mbahet më 27.01.2015  duke filluar në ora 09:30 dhe do të zgjasë 15 min për secilën pjesë.

 

 1. Për pjesmarrje në ankandin publik të gjithë pjesmarësit në mënyrë të OBLIGUESHME duhet të paguajnë depozit  në vlerë prej 5% të vlerës fillestare për (secilën pjesë në veçanti).

Depoziti do të paguhet në arkën e trezorit numër 100000000063095,me numër zhirrollogarie 090040019178717,shifra kalimtare 732111, programi 20, NVT 40309877254042- Banka popullore e RM, citim për ,, Për pjesmarrje në ankandin publik për shitjen e misrit  nga mallrat rezervë

-Afati i fundit për pagesë të depozitit është: një ditë pune para afatit për parashtrimin e paraqitjeve.

-Depoziti për pjesmarjen në ankandin publik u kthehet në tërësi dorëzuesve të flet paraqitjes për pjesmarje në ankandin publik, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes të ankandit publik, ndërsa depoziti për ofertuesit më të volitshëm u kthehet i zvogëluar për 10%, për shpenzimet e procedures, në afat prej 15 ditëve nga dita e pagesës të shumës së përgjithëshme të aritur në ankandin publik.

-Ofertuesi më i volitshëm i cili nuk do të ketë qasje ndaj nënshkrimit të marëveshjes për shitje deri në afatin e fundit të përcaktuar në këtë shpallje, e humb të drejtën për kthimin e shumës së përgjthëshme të depozitit të paguar. 

             11. Si ofertues më të volitshem në ankandin publik do të zgjidhen ata pjesmarës të cilët kanë ofruar çmim më të lartë.Ankandi publik do të mbahet nëse mbas shpalljes është paraqitur vetëm se një pjesmarës i cili i plotëson kushtet për pjesmarje të publikuara në shpalljen dhe po e shton çmimin fillestar. 

       12.  Ofertuesi më i volitshëm ka obligim ti paguajë mjetet në afat prej   15 ditëve nga pranimi i lajmërimit me shkrim se është zgjedhur, në zhirollogarine e Agjencionit për mallra rezervë  numër 090040019178717 programa 20 deponent i zhirollogarisë BPM .Përderisa nuk i paguan mjetet në afatin e caktuar në të kundërtën nuk do të nëshkruhet kontrata, ndërsa mjetet e deponuara nuk do ti kthehen, dhe nuk do të ketë qasje për nënshkrimin e marëveshjes së re dhe po zbatohet procedure e re.

            13.Marrëveshja e shitblerjes nënshkruhet në afat prej 5 ditëve nga dita e pagesës së mjeteve të lëndëve për shitje.

                   14.Informacion në lidhje me shitjen, të interesuarit mund të marin informata në telefonat: 02/3116-249. Personat për kontakt: Toni Kanturski, Borce Klinçarov dhe Driton Bajrami.

 1. MËNYRA DHE AFATI PËR ZGJEDHJEN E OFERTUESIT MË TË VOLITSHËM
 1. Zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm do të bëhet në bazë të dispozitave  të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim me sendet të organeve shtetërore (,, Gazeta zyrtare e RM,, nr.8/05 dhe 150/07,35/2011 dhe 166/2012, 137/13 dhe 27/14

2.Në ankandin publik nuk mund të merr pjesë subjekti juridik i cili nuk i ka dorëzuar dokumentet nga pika  IV.6 nga kjo shpallje ose nuk ka paguar në kohën e duhur shumën e depozitit të paraparë  për pjesmarje .

 

 

 

 

                                                                  KOMISIONI PËR SENDE TË LËVIZSHME

  

                                                                                Kryetar komisioni,

                                                                                 Toni Kanturski

                                                                                 _____________

               

 

 

 Fletë paraqitje

 

До

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари

 

П Р И Ј А В А

за учество на јавно наддавање по оглас бр.08-1161/2 за продажба на меркантилна пченица од стоковните резерви со електронско јавно наддавање

 

Дата на јавното наддавање: 27.01.2015 година

 

Ред.

број

Податоци за 

учесникот

 

1.

 

Движна  ствар

 

Меркантилна пченица – лот:______

 

2.

Име и презиме  на учесникот

 (за физичко лице)

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

3.

 

Назив на правното лице

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

4.

 

Адреса

 

 

5.

 

E-mail-адреса

(со која учесникот се пријавува на системот)

 

 

6.

 

ЕМБГ (за физички лица)

 

 

 

7.

 

ЕМБС и ЕДБС (за правни лица)

 

 

8.

 

Доказ за уплатен депозит

1.Копија од уплатница – Образец ПП-50

                  (се доставува во прилог)

 

9.

Број на сметка и назив на банката  за враќање на депозит

 

 

 

 

 

10.

Во прилог ги доставувам и следните документи

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

                              (да се наведат)

                                                                                      

                                                                                                                 Потпис,                                                                                          

                                                                                                                                                            ____

 

 

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.