Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: Shpallja nr.08-137/2

Fletë paraqitje për pjesmarje në ankandin publik elektronik për shitjen e elbit për ushqim bagëtie nga mallrat rezervë.

Nga: 05.02.2015
Tek: 17.02.2015
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave

До

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари

П Р И Ј А В А

за учество на јавно наддавање по оглас бр.08-137/2 за продажба на јачмен за сточна храна од стоковните резерви со електронско јавно наддавање

Дата на јавното наддавање: 20.02.2015 година

Ред.

број

Податоци за 

учесникот

 

1.

 

Движна  ствар

 

Јачмен за сточна храна – лот:______

 

2.

Име и презиме  на учесникот

 (за физичко лице)

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

3.

 

Назив на правното лице

 

Телефон за контакт

 

______________________________________

 

 

 

4.

 

Адреса

 

 

5.

 

E-mail-адреса

(со која учесникот се пријавува на системот)

 

 

6.

 

ЕМБГ (за физички лица)

 

 

 

7.

 

ЕМБС и ЕДБС (за правни лица)

 

 

8.

 

Доказ за уплатен депозит

1.Копија од уплатница – Образец ПП-50

                  (се доставува во прилог)

 

9.

Број на сметка и назив на банката  за враќање на депозит

 

 

 

 

 

10.

Во прилог ги доставувам и следните документи

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

                              (да се наведат)

                                                                                      

                                                                                            Потпис,                                                                                          

                                                                                                                                                            ____

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.