Tenderët dhe furnizimet publike

Print this pageSmaller textBigger text size
Numri i Furnizimit: 42-2721/1

Shpallje për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë nëpërmjet ankandit publik elektronik

Nga: 13.04.2016
Tek: 12.05.2016
Lloji i Kontratës: Mallrat
Lloji i Procedurës: Kërkësë të ofertave

 

Republika e Maqedonisë

AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË

Numër 42-2721/1

05.04.2016

Shkup

Në bazë të nenit 14 nga Ligji për mallrat rezervë (,, Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë’’ nr.84/08, 77/09, 24/11 dhe 43/14),  dhe neneve  46-49, nga Ligji për shfrytëzim dhe disponim me sendet e organeve shtetërore (Gazeta zyrtare e RM-së nr.78/15, 106/15, 35/2011 dhe 153/15), Vlersim-korektim GZ V -2/16 prej 15.02.2016 dhe Vendimi për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë nr.42-2721/1 prej datës 15.02.2016. Komisioni për disponim me sendet e tundshme dhe të patundshme në Agjencionin për mallra rezervë, publikon

SH P A LL J E

për shitjen e grurit merkantil nga mallrat rezervë

me anë të ankandit publik elektronik

 1. KUSHTET E PËRGJITSHME
 1. Shitës i grurit merkantil është AGJENCIONI PËR MALLRA REZERVË me seli në rr.,, Orce Nikolov” nr.71, 1000 Shkup
 2. Thirrja është e hapur dhe publike me të drejtën e pjesmarjes e të gjithë personave vendor fizik dhe juridik.
 1. LËNDA PËR SHITJE
 1. Bëhet shitja e :

- 13.000 tonelatave grure merkantil nga mallrat rezervë.

 1. ÇMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS
 2. Çmimi fillestar i elbit nga mallrat rezervë- lënda për shitje është 7,00 den/kg. pa TVSH të llogaritur, me çka paraqet -30% nga vlera e çmuar në paritet franko silose të magazinuesit në teritorin e maqedonisë .
 3. KUSHTET E PËRGJITSHME
 4. Lënda për shitje është ndarës në pjesë dhe atë:

Lot nr.   1  sasia:       1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   2  sasia:       1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   3  sasia:       1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   4  sasia:       1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   5  sasia:       1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   6  sasia:      1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   7  sasia:      1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   8  sasia:      1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denarë.

Lot nr.   9  sasia:      1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   10  sasia:    1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   11 sasia:     1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   12  sasia:    1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

Lot nr.   13  sasia:    1.000 tonelata  Cmimi fillestar pa TVSH:   10.990.000,00  denare.

 

 1. Shitja do të bëhet simbas ankandit publik elektronik nëpërmjet sistemit për ankand publik elektronik.Për çdo pjesë do të kryhet ankand publik në veçanti.
 2. Internet faqja përmes së cilës do të kryhet ankandi publik:

http://e-aukcii.finance.gov.mk/

 1. Të drejtën e pjesmarjes në ankandin publik për blerjen e elbit e kanë të gjithë personat vendor juridik dhe fizik.
 2. Shitja bëhet simbas rregullës ,, e shikuar-e shitur”. Reklamacione shtesë për kualitetin nuk pranohen.Shqyrtimi i kualitetit mund të kryhet derisa të bëhet dorëzimi i fletë paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik.
 3. Afati për parashtrimin e paraqitjeve për pjesmarje në ankandin publik është:12.05.2016 deri në ora 14:00.

Fletë paraqitjet per pjesmarje ne ankandin publik parashtrohet ne menyre elektronike ne internet adresen ne vijim e –aukcii.finance.gov.mk dhe duhet te permbaje:

 

 • Gjendja aktuale nga Regjistri qëndror I RM-së,gjegjesisht dokument perkates te dhene nga organi competent nga vendi ku eshte regjistruar subjekti juridik qe nuk duhet te jete me I vjeter se 6 muaj nga dita e perfundimit te shpalljes(per subjektet juridike)
 • Kopje nga letër njohtimi (për personat fizik),
 • Garanci bankare per seriozitet te ofertes ne shume prej 2% te cmimit fillestar te mjetit te tundshem ne fjale gjegjesisht 219.800,00 denare ( per secilin lot vec e vec), me afat valid prej 60 dite te dhenies.Krahas forms elektronike ,e njejta duhet te dorezohet edhe ne forme me shkrim (ne original) deri tek Komisioni per mjete te patundshme dhe te tundshme te Agjencionit per mallra reserve adresa: Rr.’’ Orce Nikolov ‘’ nr.71, 1000 Shkup.

 

Në ankandin publik nuk do të marrë pjesë personi (fizik ose juridik) nga e cila fletë paraqitje nuk i ka të kompletuara dokumentet simbas pikes 6 të kësaj shpalljeje.

 1. Vlera filestare e ankandit publik elektronik është e caktuar për secilën pjesë në veçanti.

              8.Komisioni parashtrueresve te te cilet ne sistemin per ankand public elektronik jane paraqitur me dokumente te kompletuara si shtojce ,ne afat prej 3 dite nga dita e parashtrimit te ofertave u dorezohen emer perdorues dhe fjalekalim per pjesmarje ne ankandin public,ndersa parashtruesve te fleteparaaqitjeve qe nuk kane parashtruar dokumentacion te kompletuar u dorezon lajmerim me arsyetim se nuk do te marin pjese ne ankandin public.

 1. Menyra dhe procedura per realizimin e ankandit publik

-Ankandi public realizohet ne pajtim me dispozitat nga neni 26,neni 48 dhe neni 49 I Ligjit për shfrytezim dhe posedim te mjeteve ne pronesi te shtetit dhe me mjetet ne pronesi te komunave (Gazeta zyrtare e RM-se “,nr. 78/15, 106/15 dhe 153/15).

Qe te mbahet ankandi public eshte I nevojshem te kete sepaku nje pjesmares,.:

11. Si ofertues më të volitshem në ankandin publik do të zgjidhen ata pjesmarës të cilët kanë ofruar çmim më të lartë.Ankandi publik do të mbahet nëse mbas shpalljes është paraqitur vetëm se një pjesmarës i cili i plotëson kushtet për pjesmarje të publikuara në shpalljen dhe po e shton çmimin fillestar.

12. Ofertuesi më i volitshëm ka obligim ti paguajë mjetet në afat prej 15 ditëve nga pranimi i lajmërimit me shkrim se është zgjedhur, në zhirollogarine e Agjencionit për mallra rezervë numër 090040019178717 programa 20 deponent i zhirollogarisë BPM .Përderisa nuk i paguan mjetet në afatin e caktuar në të kundërtën nuk do të nëshkruhet kontrata, ndërsa mjetet e deponuara nuk do ti kthehen, dhe nuk do të ketë qasje për nënshkrimin e marëveshjes së re dhe po zbatohet procedure e re.

13.Marrëveshja e shitblerjes nënshkruhet në afat prej 5 ditëve nga dita e pagesës së mjeteve të lëndëve për shitje.

14.Grancia bankare per seriozitet te ofertes per pjesmarje ne ankandin public I kthehet parashtruesit te fleteparaqitjes na aft prej 15 diteve nga dita e mbajtjes se ankandit public ,ndersa ofertuesit me te volitshem I kthehet ne afat prej 15 diteve nga dita e pageses se cmimit teplote te arritur ne ankandin public.

-Pjesmaresit ne ankandin public kane te drejte per ankese vetem ne lidhje me procedure e ankandit public.Ankesa dorezohet deri tek komisioni ne afat prej tre diteve nga dita e mbajtjes se ankandit public.Komisioni vendos ne lidhje me nakesen me vendim ne afat prej 5 diteve pas pranimit te ankeses.Kunder vendimit te komisionit mund te parashtrohet ankese deri tek komisioni shteteror per vendosje ne procedure administrative dhe procedure te maredhenies se punes ne shkalle te dyte.

15.Informacione shtese ne lidhje me blerjen te interesuarit mund te informohen ne numrin telefonik:02/3116-249. Pwersoni oer kontakt: Toni kanturski,Borce Klincarov dhe Driton Bajrami.

Numer 03-282/2

13.04.2016

Shkup

KOMISIONI PËR SENDE TË LËVIZSHME

Kryetar komisioni,

Toni Kanturski

_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.