За Агенцијата

Print this pageSmaller textBigger text size
<p> Агенцијата за стоковни резерви е самостоен орган на државната управа со својство на правно лице.</p> <p> Агенцијата ги врши управните, стручните и други работи во врска со стоковните резерви.</p> <p> Со работата на Агенцијата раководи директор кој го именува Владата на Република Северна Македонија.</p> <p> Агенцијата за својата работа одговара пред Владата на Република Северна Македонија.</p> <p> Стоковните резерви се користат во случај на воена состојба, вонредна состојба, елементарни непогоди, еколошки катастрофи, како и при поголемо нарушување на пазарот.</p> <p> Формирање, чување, обновување и користење на стоковните резерви се врши врз основа на среднорочна и годишна програма.</p> <p> Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на Владата на Република Северна Македонија, ја донесува среднорочната програма, за период од 5 години.</p> <p> Владата врз основа на среднорочната програма донесува годишна програма на предлог на Агенцијата за стоковни резерви.</p>
ДОКУМЕНТИ:
Стратешки план 2021-2023 (Word Document, 538 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.