Структура на Агенцијата

Print this pageSmaller textBigger text size

В.Д. Директор на Агенцијата за стоковни резерви

Реси Абдурахмани

 

В.Д. Заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви

Бајрам Ѓулиоски

Контакт телефон: (02) 3116-249

 

СЕКТОР ЗА ПРЕХРАНБЕНИ И ИНДУСТРИСКИ СТОКИ

 • Раководител на сектор за прехранбени и индустриски стоки

  Тони Кантурски   e-mail: toni.kanturski@asr.gov.mk

 • Советник за анализа и евиденција на прехранбени стоки
 • Зоран Дончев   e-mail: zoran.doncev@asr.gov.mk

 • Виш соработник за контрола на прехранбени стоки

  Лилјана Гроздановска   e-mail: liljana.grozdanovska@asr.gov.mk

 • Помлад соработник за лекови и медицински помагала

  Левент Спахиу   e-mail: levent.spahiu@asr.gov.mk

 • Помлад соработник за нафтени дериавти

  Садија Нурковиќ  e-mail: sadija.nurkovik@asr.gov.mk
  Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 • Раководител на сектор за финансиски прашања

             Дритон Бајрами e-mail: driton.bajrami@asr.gov.mk

 • Соработник за пресметка на плата и даноци

             Драгица Ристовска Милошевска dragica.milosevska@asr.gov.mk

 • Помлад соработник преведувач-толкувач

  Вулнет Чиче   e-mail: vulnet.cice@asr.gov.mk

 • Самостоен референт - финансиски книговодител

  Зоран Мишев   e-mail: zoran.misev@asr.gov.mk

 • Самостоен референт - материјален книговодител

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

 • Помлад соработник за правни и нормативни работи
  Имер Реџепи   e-mail:imer.redzepi@asr.gov.mk

 • Помлад соработник за правни и нормативни работи
  Линдита Исмаили e-mail:lindita.ismaili@asr.gov.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 • Раководител на одделение за човечки ресурси

  Борче Клинчаров   e-mail:borce.klincarov@asr.gov.mk

 • Самостоен референт за работи од одбраната и стоковните резерви

            Билјана Димишковска   e-mail: biljana.dimiskovska@asr.gov.mk

 • Помлад референт за архивско работење 

            Рамије Шаља e-mail: ramije.sinan@asr.gov.mk

 • Помлад референт за прием, евиденција и издавање на потрошен материјал

            Љумние Суља  e-mail: ljumnie.sulja@asr.gov.mk

 • Возач

  Боге Филиповски

 

Лица за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер:

 

    

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.