Структура на Агенцијата

Print this pageSmaller textBigger text size

в.д. директор на Агенцијата за стоковни резерви

Реси Абдурахмани

(02) 3116-249

В.Д. Заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви

Дениз Али

Контакт телефон: (02) 3116-249

 

СЕКТОР ЗА ПРЕХРАНБЕНИ И ИНДУСТРИСКИ СТОКИ

 • Раководител на сектор за прехранбени и индустриски стоки

  Тони Кантурски   e-mail: toni.kanturski@asr.gov.mk

 • Раководител на одделение за прехранбени стоки

  Зоран Дончев   e-mail: zoran.doncev@asr.gov.mk

 • Советник за анализа и евиденција на прехранбени стоки

  Лилјана Гроздановска   e-mail: liljana.grozdanovska@asr.gov.mk

 • Советник за анализа и евиденција на индустриски стоки

  Левент Спахиу   e-mail: levent.spahiu@asr.gov.mk

 • Виш соработник за нафтени дериавти

  Садија Нурковиќ  e-mail: sadija.nurkovik@asr.gov.mk
  Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 • Раководител на сектор за финансиски прашања

             Дритон Бајрами e-mail: driton.bajrami@asr.gov.mk

 • Советник за финансиска контрола

             Драгица Ристовска Милошевска dragica.milosevska@asr.gov.mk

 • Виш соработник за организациско - логистичка подршка

  Вулнет Чиче   e-mail: vulnet.cice@asr.gov.mk

 • Самостоен референт - финансиски книговодител

  Зоран Мишев   e-mail: zoran.misev@asr.gov.mk

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

 • Раководител на сектор за општи и правни работи и јавни набавки Борче Клинчаров  email:borce.klincarov@asr.gov.mk 

 • Советник за спроведување јавни набавки
  Имер Реџепи   e-mail:imer.redzepi@asr.gov.mk

 • Виш соработник за подготовка и спроведување јавни набавки
  Линдита Исмаили e-mail:lindita.ismaili@asr.gov.mk

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 • Помлад соработник за прашања од одбраната и стоковните резерви

            Билјана Димишковска   e-mail: biljana.dimiskovska@asr.gov.mk

 • Помлад соработник преведувач - толкувач од македонски на албански и обратно 

            Рамије Шаља e-mail: ramije.sinan@asr.gov.mk

 • Помлад соработник за подготовка на тендерска документација

            Љумние Суља  e-mail: ljumnie.sulja@asr.gov.mk

 • Возач

  Боге Филиповски

 

Лица за посредување при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно и заштитено надворешно пријавување:

        - Борче Клинчаров e-mail: ukazuvac@asr.gov.mk 

    

Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.